Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Ünite 2

"paylaşmak güzeldir."

Merhaba, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin “Atatürk ilke ve İnkılapları 2” dersi özet ve çıkmış sınav sorularını işlemeye 2. Ünite ile devam ediyoruz. Derse, daha fazla okuyarak çalışan bireylere yönelik hazırlanan özet içeriklerinde, konu ile alakalı alıştırma soruları paylaşılmıştır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite-1 başlıklı linke tıklayarak birinci ünite içeriğinden başlayabilirsiniz.

Özellikle; ilk olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 çıkmış sorularını sırasıyla üniteler halinde yayınlanması planlanmıştır. İçerik sonunda ilgili dersin ikinci ünite ders kitabı kaynak gösterilip PDF formatı paylaşılmıştır.

Faydalı olacağını ümit ederek şimdiden herkese başarılar dilemek istiyorum. O halde ders başlasın…

Türkiye Cumhuriyeti’nin Şekillenmesi(1923-1938 Dönemi)

Devletin ilk elli yılına yön ve şekil veren düzenlemeler, cumhuriyetin ilanını takiben, bu tarihler aralığında yapılmıştır.

Yeni Anayasa Rejimi

1924 Anayasası 23 Nisan 1920’de fiilen kurulan Yeni Türk Devleti, Milli Mücadele’nin devam ettiği sırada, Osmanlı Kanun-ı Esasisinin maddelerini de yürürlükte sayan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nu ilan etmişti.

Değiştireceği sistemin kanunlarını kendi kanunlarına katarak, açıkça bunun geçiş döneminin ihtiyacını karşılamaya yönelik ve geçici olduğuna işaret etmişti. Nitekim cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılmasından sonra kurulan yeni düzenin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir anayasa ilan edildi.

20 Nisan 1924’te yürürlüğe giren bu anayasayla milli egemenlik, cumhuriyet, eşitlik ve insan hakları güvence altına alındı.

1923-1938 Dönemini Şekillendiren Sosyal Ekonomik Yaklaşımlar

Atatürk, birçok konuşma ve demeçlerinde önceki sistemin milletin ihtiyacını karşılayamaz halde bozulduğuna ve onu düzeltmek adına uygulanan ıslah programlarının da taklitten öteye geçemediğine sık sık vurgu yapmaktaydı.

Dolayısıyla milletin maddi ve manevi kuvvetini artıracak köklü değişimlere başvurulması, bunların da öncelikle milletin ruhuna uygun olması gerektiğini dile getirmekteydi.

Eğitim Anlayışı

Milli Mücadele’nin ilk yıllarından beridir, Atatürk önderliğinde hükümetin üzerinde en çok durduğu ve en önemli görevi olarak üstlendiği konu eğitimdi.

Gazi Mustafa Kemal, milletin hâline, ihtiyacına, asrın gereklerine uygun bir eğitimin gerekliliğini, hemen her zaman açıkça belirtmiştir. Yetişecek nesillere, her şeyden önce, “Türkiye’nin istiklâline, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmesi gerektiği öğretilmeliydi”

Soru:
1923-1938 döneminde eğitimde yapılan değişiklikle hangi temel üzerinde durulması dikkat çekmiştir?

 


Öyle ki; Kütahya hattında henüz savaş devam ediyorken “maarif kongresi” toplanmış, Osmanlı’dan devralınacak olan, her anlamda yetersiz eğitim düzeyinin iyileştirilmesine ilişkin görüşmelere başlanmıştı bile.

Bu konu, yeni düzenin inşasıyla daha da önemli bir hal aldı, zira bunu benimseyip sürdürecek, koruyup kollayacak ve besleyecek yetişmiş insan gücünün yaratılması gerekmekteydi.

Bu anlayışla birlikte;
*ilköğretimin parasız, mecburi ve karma hale getirilmesi
*eğitim kursları vasıtasıyla öğretmen ve okul sayısının artırılması,
*her kademede müfredatın zenginleştirilmesi,
*ticaret, sanat, din, sağlık, endüstri ve teknik alanlarda ara eleman yetiştirilmesine yönelik mesleki ve teknik liselerin geliştirilmesi
*çok sayıda öğrencinin yurt dışına gönderilmesi gibi birbirinin peşi sıra bir dizi düzenlemeye gidildi.

Yeni idare, bunlarla birlikte yükseköğretime yönelik de bir dizi iyileştirici tedbire başvurdu. Zira ülkenin tek üniversitesi İstanbul Darülfünun’u, Milli Mücadele döneminde desteklediği meclis ve önde gelen liderleri karşında sosyal ve siyasal devrimler adeta saf dışı kalmış, ilmi ve idari yükümlülüklerini yerine getiremez olmuştu.

Soru: 
Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne kalmış en büyük eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 

 
 

Dolayısıyla 1932’de getirilen Prof. Albert Malche’ın hazırladığı rapor doğrultusunda, 1933 reformuyla kapatılarak yerine İstanbul Üniversitesi kuruldu.

157 akademisyen kurumdan uzaklaşırken 42’si yabancı olmak üzere 180 kişilik yeni bir kadro ve bünyesinde birçok yeni araştırma merkezi oluşturuldu.

Bu gelişmeyi takiben 1936’da Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kuruldu. Burası 1930’larda kurulmuş olan Ziraat ve Tabii İlimler Fakültesi’yle beraber Ankara Üniversitesinin temelini oluşturdu.

Soru: 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kaç yılında kurulmuştur?

 
 


 

Din Anlayışı

Gelişmelerin kontrolden çıkmaması ve yapılan düzenlemelere karşı dinin suiistimal edilmesi yoluyla doğacak muhalefete engel olunması için hassasiyetle üzerinde durulan konulardan biri de din konusuydu.

Atatürk, klasik devlet yapısıyla beraber ona ait din, ordu, toplum ve idari konularındaki anlayışların da değişeceğini dile getirmekteydi.Kendisinin bu konular hakkındaki görüşleri şu dört maddeyle özetlenebilir:

1. İslam dinini siyasetin bir parçası olmaktan kurtarmak gerekir.

2. Ordunun siyasetten ayrılması ilkesi cumhuriyet idaresinin devamlı dikkate aldığı ve alacağı bir gerçektir.

3. Toplum ihtiyaçlarının sürekli değişmesine paralel olarak kanunlar da değişmeli, yenilenmelidir.

4. Toplumun çimentosu olarak, fertleri birbirine bağlayan ortak değerin din ve mezhep yerine Türk milleti olması esasa bağlanmıştır.

Saltanatın ardından cumhuriyet ilanı ve halifeliğin de kaldırılmasıyla bu büyük değişimin en önemli adımları atılmış bulunmaktaydı. Bu nedenle; acilen, eski sisteme dönülmesine engel olmayı sağlayacak, bir anlayış ve toplum yaratılması zorunlu görülmüştür.

Bunun dönemde;

1. Yeni atılan adımların korunması için bir süreliğine muhalefete kontrollü bir şekilde izin verilebileceği görülmüştür.

2. Askeri zaferin, eğitim, iktisat ve kültür alanında yapılan yeniliklerle taçlandırılması hedeflenmiştir.

3. Bu önemli hedeflere en kısa sürede ulaşabilmek için meclis ve dinin kontrol edilip yönlendirilmesi gerekli görülmüştür.

4. Muhaliflerin din sömürüsüne karşı dini metinler ve ibadetin Türkçeleştirilerek insanların dinlerini anlamaları gerekliliğine işaret edilmiştir.

5. Hukuk anlayışının da inkılaplara göre değişmesi gerekliliği fark edilerek bu istikamette bir takım düzenlemelere gidilmiştir.

İktisadi Hayat Anlayışı

Diğer alanlarda yapılan değişiklikler bir şekilde kesiştiği iktisadi hayatı da içine almıştır.

Ekonomik bağımsızlık kazanılmadığı sürece savaş meydanında elde edilen kazanımın eksik kalacağı bilinciyle kollar sıvanmış, 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongresi’nde ülkenin takip edeceği ekonomik model tespit edilmeye çalışılmıştır.

Ülkenin her yerinden ve ekonomik hayatın her sahasından temsilciler halkın temsilcileri olarak görülmüş, “Halkın sesi Hakkın Sesidir” anlayışı ile gerçekten millî ve milletin destek vereceği bir program yapılmaya çalışılmıştır.

Burada ekonomik meselelerin yanında neredeyse son on yıldır varlığını hissettiren her türden probleme karşı çözüm önerileri sunulmuştur.

Türkiye İktisat Kongresi; askeri başarıların nasıl ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılabileceğini görüşmek üzere çiftçi, tüccar, sanayici, işçi, amele, bürokrat, asker gibi toplumun her kesiminden 1135 delegenin katılımı ile yapılmıştır.

Halka Gidiş veya Atatürk’ün Yurt Gezileri

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, bu dönemde ortaya konan devrim niteliğindeki iktisadi, sosyal, siyasi ve ekonomik değişimleri muhatabı olan halka bizzat anlatmak, benimsetmek ve özellikle de örnek olmak için ülkenin her yerine geziler düzenlemiştir.

1925 Şapka Kanunu öncesi yapılan Kastamonu gezisi; yeni Türk alfabesini halka tanıtmak ve benimsetmek için 23 Ağustos 1928’de Tekirdağ’a akabinde Mudanya’dan başlayarak Bursa, Çanakkale, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Şarkışla, Kayseri ve nihayet Ankara’ya kadar uzanan geziler bu kabildendir.

Soru: 
 Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk siyasi, idari, ekonomik ve sosyal değişim ve dönüşümü bir numaralı muhatabı olan halka anlatmak, benimsetmek ve yöneticileriyle birlikte yürümesini sağlamak için ülkenin her yanına geziler yapmıştır. Atatürk 1925 Şapka Kanunu öncesi hangi ile gezi yapmıştır?
 
 
 

 

Soru: 
Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından 1938’e kadar geçen dönem içerisinde yurt içerisinde birçok gezi düzenlemiştir. Bu gezilerin düzenlenmesinin temel sebebi ne olabilir?

 

 
 

Bazı illere birkaç kez olmak üzere toplamı 170’i bulan seyahatlerinde Atatürk, temelde halka refah içinde yaşamanın yollarını ve büyük bir kazanım olan milli mücadelenin asıl sahiplerinin onlar olduğunu anlatmıştır.

Bunun yanında bu gezilerin çok yönlü işlevleri olmuştur;

• Yöneticiler ile halk kaynaşmış, böylece devlet halk bütünleşmesi sağlanmıştır.

• Halkın sıkıntı ve beklentileri yerinde görülmüştür.

• Halka, yöneticilerinin onlarla bir ve beraber olduğu gösterilmiştir.

• Asıl muhatap dolayısıyla denetleyici ve egemenin halk olduğu gösterilmiştir.

Soru:
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 yılı başından 17 Mayıs 1938’e kadar yaptığı yurt gezilerinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 

 

 

Siyasi İnkılaplara Karşı İlk Tepkiler

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Kuruluşu Meclis’te gerek saltanat gerekse hilafetin kaldırılması sürecinde rahatsızlıklarını dile getiren bir kesim vardı.

Söz konusu bu zümre meclisin ikinci dönem ikinci toplantı yılında pek çok konuda hükümeti zorlayacak düzeye gelmişti. Bu muhalefet 17 Kasım 1924 tarihinde Kazım Karabekir Paşa’nın başkanlığında Cumhuriyet Fırkası olarak resmileşti.

Soru: 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası aşağıdakilerden hangisinin başkanlığında resmîleşti?
 
 
 

Ali Fuat Cebesoy, Cafer Tayyar, Rauf Orbay, Adnan Adıvar ve Refet Bele gibi önemli simaların da kurucu üye olarak yer aldıkları partiye, Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan da 28 vekil katılmıştır.

Amaçlarını iktidar olmak değil, iktidarı denetlemek olarak açıklayan her türlü tahakküme karşı olduklarını belirten yeni parti yöneticileri, dini inanç ve görüşlere saygılı olduklarının altını çiziyorlardı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, yerinden yönetim ilkesini destekleyen, liberal, demokratik ilkeleri öne çıkaran programıyla dikkat çekmiştir.

Soru:
17 Kasım 1924’te tanınmış komutanlar ve devlet adamları tarafından kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın politik amacını aşağıdakilerden hangisi karşılar?

 
 
 

 

Diğer yandan tek dereceli seçim, anayasa değişiklikleri için kamuoyu yoklaması, Cumhurbaşkanının tarafsızlığı gibi hususlarda beklentilerini ve mevcut uygulamaya eleştirilerini ortaya koymuşlardır.

Bu arada bir de Şeyh Sait İsyanının çıkması ve partinin Diyarbakır temsilcisinin isyanla ilişkisinin tespit edilmesi tedirginliği giderek artırmış, isyan bölgesindeki tüm şubeleri kapatılmıştır.

Soru: 
 Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin kapanma sürecini hızlandırmıştır?

 
 

 
 

3 Haziran 1925’te ise Ankara İstiklal Mahkemesince Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır.

Şeyh Sait İsyanı

Şeyh Sait’in, Doğu Anadolu halkının hem dini hem de etnik hassasiyetini istismar ederek 13 Şubat 1925’te başlattığı isyan cumhuriyet idaresinin karşılaştığı ilk ciddi tehlikedir.

Görünürde yeni idarenin İslam’dan uzaklaşıyor olması gibi dini kaygılar ve etnisiteye dayalı beklentilerden kaynaklanan isyan 3.ordu birliklerinin müdahale etmesini gerektirecek boyutlara erişmiş, ancak sonunda başarıyla bastırılarak elebaşları idam edilmiştir.

Soru:
Şeyh Sait İsyanı kaç yılında çıkmıştır?

 
 

 
 

İzmir Suikastı

Gerek şahsi çekememezlik gerekse siyasi fikir ayrılıkları ittihatçı kökenli muhalifleri, siyasi yolla önünü kesemedikleri Atatürk’ü öldürme fikrine kadar götürmüş ve bunun için 14 Haziran 1926’da yapacağı İzmir seyahati esnasında tatbik edilecek bir suikast planı tasarlanmışlardı.

Ancak gelişinin bir gün ertelenmesi üzerine bu teşebbüsten haberdar olunmuş ve buna ismi karışanların tamamı yargılanmıştır. Takrir-i Sukûn Kanunu ve Rejimi Şeyh Sait İsyanı sırasında, 4 Mart 1925’te çıkarılan bu kanun 1929 yılına kadar yürürlükte tutularak hükümetin, arzuladığı sosyal, siyasi ve ekonomik düzene yönelik yenilik ve değişimlerini muhalefet görmeksizin rahatça yapabilmesi olanağı sağlamıştır.

Soru:
Gerek şahsi çekememezlik, kin ve haset gerekse siyasi fikir ayrılıkları dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa’ya karşı 14 Haziran 1926’da planlanan suikastın aşağıdaki kentlerden hangisinde gerçekleştirilmesi düşünülmüştür?
 
 
 
 

Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı

Mustafa Kemal’in yerleştirmeye çalıştığı esaslar arasında siyasi durumun öngörülen çok partili demokratik bir düzene kavuşturulması gerekliliği de vardı.

Dolayısıyla mecliste yer alacak bir muhalefet partisinin halkın durumunu iyileştirmeye katkı sağlayabileceği düşüncesindeydi. Bu çerçevede, cumhuriyetin ilk başbakanlarından Ali Fethi Okyar’ın başkanlığında 12 Ağustos 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasını sağladı.

Ancak demokrasi kültürü yönündeki beklentinin aksine Atatürk’ü arada bırakan veya hedefleyen kısır parti çekişmelerinin oluşup gelişimi akamete uğratması ve muhalefet partisinin amacını unutarak iktidara soyunması 17 Kasım 1930’da partinin feshine neden olmuştur.

Menemen-Kubilay Olayı

Bu, inkılapları anlamamış ve sindirememiş serseri takımından bir gurubun sözde şeriatın ihyası amacıyla Menemen’de tertipledikleri bir ayaklanma olarak, esasında cumhuriyeti hedef alan ve ona ilk şehidi Kubilay’ı verdiren elim bir vakadır.

Her ne kadar kısa sürede bastırılıp suçluları infaz edilmişse de bu olay, belleklere cumhuriyet karşıtlığıyla içselleşmiş sembol bir hadise olarak kaydedilmiştir.

Cumhuriyetin Halka Gidiş Müesseseleri: Halkevleri

Halkevleri

Cumhuriyetin ilanından beridir yaşanan çok yönlü değişimlerin doğurduğu reaksiyon yapılan inkılapların halk tarafından yeterince anlaşılmayıp benimsenmediği kanaati uyandırdı.

Bu nedenle inkılapların halka mal edilmesi, derinleştirilmesi ve halkın yerinde eğitilmesi için herkesin rahatlıkla çalışmalarına katılabileceği halkevleri kurulmuştur.

Birçok amaç ve hedefe istinaden açılan bu evler dokuz şube altında teşkilatlanmıştı ki bu şubeler amaç ve hedeflerini isimleriyle açıkça yansıtmaktaydılar.

• Dile, Edebiyat, Tarih Şubesi
• Güzel Sanatlar Şubesi
• Temsil (Tiyatro) Şubesi
• Spor Şubesi
• Sosyal Yardım Şubesi
• Halk Dersleri ve Kursları Şubesi
• Kütüphane ve Neşriyat Şubesi
• Müze ve Sergi Şubesi
• Köycülük Şubesi
Halkevleri, 14 Mayıs 1950 seçimlerinden sonra hükümetin el değiştirmesini müteakip kapatılmıştır. Halkevlerinin kapanmasına yol açan önemli etkenlerden birisi o devrin parti çekişmeleri olmuştur.

Soru: 

Aşağıdakilerden hangisi Halkevleri’nin şubelerinden biri değildir?

 
 
 
 

Türk İnkılabının Özgünlüğü

Milli Mücadelenin başarıya ulaşmasının ardından inşa edilen yeni devlet ve sistemi herhangi başka bir devlet ve sistemin taklidi değil, tamamen kendi özgün değer ve ihtiyaçlarına göre oluşturulmuş bir yapıdır.

Bu itibarla oluşmasını sağlayan inkılapların da özgünlüğü açıktır.

Türk İnkılabına İdeoloji Gömleği Giydirme Çabası

Kadro Hareketi

Kadro Dergisi, 1932 yılının Ocak ayında yayın hayatına atılan ve üç yıl boyunca, 36 sayı Türk Devriminin ideolojisini sistemleştirme işini üstlenen bir yayın organıdır.

Dikkat: Şevket Süreyya (Aydemir), Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), Vedat Nedim (Tor), İsmail Hüsrev (Tökin), Burhan Asaf (Belge) tarafından çıkarılan bu dergi, ortaya koyduğu ekonomik, politik ve toplumsal görüşlerle ve sunduğu özgün çözümlerle, bir basın-yayın faaliyeti olmaktan öteye geçerek, bir entelektüel hareketin ve fikrin sözcüsü olmuştur.

Ekonomide karma modelin takip edildiği sırada patlak veren dünya ekonomi buharını ve serbest fırka deneyimindeki başarısızlıkların konuşulduğu günlerde Şevket Süreyya Türk Ocağı’nda verdiği bir konferans esnasında “inkılabın “ideolojisi”ni tartışmaya açmış, daha sonra bunu ideologluğunu yaptığı Kadro Dergisi’ne taşımıştır.

Burada Türk inkılabının henüz ideolojinin oluşturulmadığı dile getirilerek takip edilmesi gereken yollar öneriliyordu. Bir başka deyişle bu hareket, bir gurup aydının, Türk inkılabını evrensel temellere oturtma çabası olarak tanımlanabilir.
Dergi, hükümete yönelik eleştirilerinin artığı 1934’de kapatılmıştır.

Soru:
Türk İnkılabına ideoloji gömleği giydirme çabası olarak da görülen Kadro Hareketi’nin kurucu kadrosu içerisinde aşağıdakilerden kişilerden hangisi yer almaz?


Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomi Politikaları

Ulusal Ekonomiye Geçiş Dönemi (1923-1926)

Ulusal ekonomiye geçiş dönemi’ diye nitelendirilen (1923-1930) dönemde Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları, ‘Modern Türk Devleti Projesi’ne uygun olarak laik Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşamasını sağlayacak kurum ve kuruluşların yasalarını (Atatürk İnkılapları) yürürlüğe koydular.

İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlar gereğince ilk ulusal ticaret bankamız Türkiye İş Bankası, ardından sanayi alanında kredi vermek üzere Sanayi ve Maadin Bankası faaliyete geçirilmiştir.

Ancak ulusal ekonomiye geçiş olarak isimlendirilebilecek bu dönemin koşulları pek fazla atılım yapılabilmesine imkan bırakmamış, dolayısıyla ekonomik seferberliğin ilanı yani yeni bir yolun tutulması mecburi hale gelmiştir.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Ekonomiye Geçiş Dönemi (1923-1929) ekonomi politikalarından biridir?

 
 
 
 

Devletçilik Dönemi (1930-1938)

Dünya ve Türkiye’nin içerisinde bulunduğu iktisadi buhran halini değerlendiren Atatürk ve yakın arkadaşları ülke için en uygun önlem olduğuna karar verdikleri “Devletçilik” eksenli ekonomi planını 1930 yılı itibariyle uygulamaya koydular.

Bu kapsamda 1931’de T.C. Merkez Bankası, 1933’te Sümerbank, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1935’te Etibank ve aynı yıl Maden Teknik ve Arama Enstitüsü, 1938’de de Halk Bankası faaliyete geçirildi.

Devletin kontrol ve varlığını ekonominin her alanında hissettirdiği bu dönemde yine her alanda planlı bir şekilde belirgin bir gelişim, ilerleme, kısacası topyekün bir kalkınma hedeflendi.

Devlet öncülüğünde planlı sanayileşme kapsamında ilan edilen Birinci Sanayi Planı’yla 1934-38 yılları için bir sektör tasarı ve düzeni hedeflendi.

Bu henüz uygulamadayken İkinci Plan’ın görüşülmesi için 1936’da Sanayi Kongresi tertiplendi. Ancak dünyanın ikinci kere savaş hazırlıklarına başlaması bu olumlu havayı tersine çevirerek “İktisadi Savunma Planı”nın yürürlüğe girmesine neden oldu.

Buna rağmen belirgin bir başarı elde edilmiş, birçok iktisadi kurum ve kuruluşun millileştirilmesi sağlanmış, ülke 17 sınai kuruluşu ve büyük bir demiryolu ağına kavuşturulmuş, paranın değerinde istikrar sağlanmıştır.

Kaynak; ataturk-ilkeleri-ve-inkilap-tarihi-2-unite-2-ders-kitabi

"paylaşmak güzeldir."

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir